Eläkkeen ulosmittaus

Eläkkeen ulosmittaus tapauksia koskevat samat säännökset kuin palkan ulosmittausta eli pääsääntöisesti siitä ulosmitataan yksi kolmasosa. Ulosottokaaren säätämisen yhteydessä palkan ja eläkkeen ulosmittauksen määrään on säädetty muutamia muutoksia velallisen eduksi, esimerkiksi velallisen itsensä ja velallisen elatuksen varassa olevan tahon osalta suojaosuutta on korotettu.

Suojaosuudella tarkoitetaan minimimäärään, joka velalliselle on aina vähintään jätettävä ulosmittauksessa. Suojaosuus lasketaan päivää kohti, joten se koskee vain määräajoin maksettavaa palkkaa tai eläkettä. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä. Suojaosuuden elatuksen varassa olevilla tarkoitetaan aviopuolisoiden tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien (avopuoliso) ja muussa parisuhteessa eläviä eli samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia parisuhdekumppaneita, jotka eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan.

Ulosmitattava määrä lasketaan palkan ja eläkkeen ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä, jota kutsutaan tulopohjaksi. Tulopohja sisältää kaikki velallisen saamat palkat ja luontoisedut. Myös eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet riippumatta ovatko ne ulosmittauskelpoisia tai –kelvottomia, kuten muun muassa kansaneläke ja työttömän peruspäiväraha. Tällaisissa tilanteissa yksittäisestä ulosmittauskelpoisesta tulosta tai etuudesta saadaan ulosmitata säännönmukaista suurempi määrä.

Kokonaan ulosoton ulkopuolelle jäävät eläke- ja sosiaalilainsäädännön mukaan määrätarkoitukseen myönnetyt avustukset ja korvaukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki ja asumistuki. Näitä ei siis myöskään huomioida tulopohjaa laskettaessa. Tulopohjasta vähennetään myös veron ennakonpidätys ja pakolliset velallisen maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Eläkkeestä ulosmitattava määrä lasketaan tällä perusteella eläkkeen nettomäärästä.

Eläkkeen ulosmittaus tilanteisiin käytetään siis samoja perusteita kun palkanmaksuun sovellettavia ulosmittaussäännöksiä eli pääsääntöisesti ulosmitataan yksi kolmasosa eläkkeestä. Kuitenkaan esimerkiksi kansaneläke ei kuulu ulosmittauksen piiriin. Ulosmittaustapauksissa jätetään aina suojaosuus, jolla tarkoitetaan minimimäärää, joka velalliselle on vähintään jätettävä ulosmittauksessa. Suojaosuus lasketaan päivää kohti, joten se koskee vain määräajoin maksettavaa palkkaa tai eläkettä. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä.

Leave A Response