Normaali ulosotto

Normaali ulosotto tarkoittaa laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Esimerkiksi verot ja jotkut vakuutusmaksuista voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Kun normaali ulosotto tulee perittäväksi ulosottoon, ulosottomies lähettää normaalisti velalliselle vireilletuloilmoituksen, jossa on saatavaa koskevien tietojen lisäksi asiaa hoitavan kihlakunnanulosottomiehen yhteystiedot. Ilmoitus sisältää lisäksi yhteydenottokehotuksen ja ennakkoilmoituksen ulosmittauksesta.

Ulosotolla tarkoitetaan menettelyä, jossa viranomaisen vaikutuksella ’’pakotetaan’’ ulosmittauksen kohteena oleva henkilö täyttämään velvollisuutensa, jota hän ei ole maksukyvyttömyydestään johtuen tai muuten vapaaehtoisesti ole täyttänyt. Yleensä tämä koskee rahasaatavia. Yleensä pyritään siihen että velallinen saataisiin maksamaan vapaaehtoisesti.

Jos velallinen on maksukyvytön, tulee ottaa yhteyttä asiaa hoitavaan ulosottomieheen. Jos yhteydenottoa ei tehdä, ulosottomies tekee täytäntöönpanoratkaisut ulosottoon liittyen hankkimiensa tietojen perusteella.

Ulosottoa voidaan suorittaa muun muassa palkasta, eläkkeestä, palkaksi laskettavista etuuksista, mutta kuitenkaan sosiaaliavustuksia tai lapsilisiä ei voi ulosmitata. Kun ulosmittausta suoritetaan palkasta, täytyy velallisen ja hänen perheensä toimeentuloa varten jättää ulosmittaamatta suojaosuus. Kun suojaosuutta lasketaan, otetaan huomioon velallisen elatuksen varassa oleva avio- tai avopuoliso ja samassa taloudessa asuvat omat ja puolison alaikäiset lapset ja ottolapset.

Normaalissa ulosotossa huomioon otetaan rahallisen tulon lisäksi myös muu omaisuus, kun suppeassa ulosotossa ulosotto rajataan koskemaan vain tiettyä osa-aluetta, esimerkiksi palkkatuloa. Normaali ulosotto tarkoittaa siis laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Esimerkiksi verot ja jotkut vakuutusmaksuista voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Leave A Response