Perinnön ulosmittaus

Perinnöllä tarkoitetaan vainajan omaisuuden jäämistöä, joka voidaan saada lähisukulaisen kuoltua lakimääräisesti tai testamentin kautta.

Laissa on määrätty perintäjärjestys. Tähän järjestykseen voidaan tehdä henkilön eläessä poikkeuksia testamentilla tai ennakkoperinnöillä tai lahjoituksilla. Perinnönjaossa on myös mahdollista tehdä perijöiden toimesta omaisuuden jako heidän haluamallaan tavalla, eikä lain sanelema perimysjärjestys ole tälle esteenä.

Perillisryhmillä on etusijajärjestys. Mikäli ensimmäisestä ryhmästä löytyy yksikin perillinen, hän saa koko omaisuuden. Jos ensimmäisestä ryhmästä ei löydy ketään, seuraavan ryhmän perilliset ovat yhtälailla oikeutettuja perintöön.

Jos kuolinpesään kuuluvat varat, velat ja muut vastuut sekä perillistahot on selvitetty ja merkitty perunkirjoituksessa perukirjaan, on jokaisella osakkaalla oikeus vaatia perinnönjakoa. Perinnönjaossa perukirjasta ilmenevä perittävä omaisuus jaetaan esinekohtaisesti perillisten ja mahdollisten testamentinsaajien kesken. Mikäli perittävä oli naimisissa, ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden ositus. Osituksessa määritellään leskelle ja vainajan kuolinpesään kuuluva omaisuus, jonka jälkeen perilliset jakavat keskenään osituksessa kuolinpesään ositetun omaisuuden.

Perinnön ulosmittaus tapauksissa velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei voi ulosmitata, jos velallinen osoittaa että hän on perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren mukaisesti, perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle tai perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten. Sen jälkeen kun ulosmittaus on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön. Tällaisissa tilanteissa velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle.

Vaikka perinnön ulosmittaus olisi käynnissä, täytyy silti noudattaa perimisjärjestystä. Perinnön ulosmittaus on vältettävissä jos velallinen on osoittanut aikaisemmin mainitut asiat tarpeeksi ajoissa. Perinnöllä tarkoitetaan vainajan omaisuuden jäämistöä, joka voidaan saada lähisukulaisen kuoltua lakimääräisesti tai testamentin kautta.

Leave A Response