Ulosoton suojaosuus

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Esimerkiksi verot ja jotkut vakuutusmaksuista voidaan periä ilman tuomioistuimen päätöstä.

Ulosoton suojaosuus tarkoittaa perittävälle henkilölle minimissään jätettävää summaa palkasta. Velallisen suojaosuus on vuonna 2013 22,30 euroa päivässä ja siihen lisätään 8,01 euroa jokaista elätettävää henkilöä kohden. Velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt käyvät ilmi maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle.

Jos velallisen palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden kokoinen, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, mitataan tällöin netto palkasta ulos yksi kolmasosa. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä, ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosassa. Kuitenkin enintään puolet palkasta ulosmitataan.

Ulosmittauksessa voi olla myös vapaakuukausia johtuen velallisen sairaudesta tai työttömyydestä. Myös velallisen maksama elatusapu tai muu erityinen syy voidaan ottaa huomioon ulosmittauksessa. Velallisen ollessa työttömänä, palkan ulosmittausta voidaan lykätä maksimissaan neljä kuukautta, jollei ulosoton hakijan maksunsaanti olennaisesti vaarannu.

Suojaosuudella tarkoitetaan siis minimimäärään, joka velalliselle on aina vähintään jätettävä ulosmittauksessa. Suojaosuus lasketaan päivää kohti, joten se koskee vain määräajoin maksettavaa palkkaa tai eläkettä. Suojaosuus lasketaan kuukaudessa 30 päivältä. Suojaosuuden elatuksen varassa olevilla tarkoitetaan aviopuolisoiden tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien (avopuoliso) ja muussa parisuhteessa eläviä eli samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia parisuhdekumppaneita, jotka eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan.

Leave A Response