Ulosotto toimeentulotuki

Ulosotto on laiminlyödyn velvoitteen täyttämisen toimeenpano. Tavallisimmin kysymyksessä ovat rahasaatavat. Toimeentulotukea ei voida ulosmitata. Kokonaan ulosoton ulkopuolelle jäävät eläke- ja sosiaalilainsäädännön mukaan määrätarkoitukseen myönnetyt avustukset ja korvaukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki ja asumistuki. Näitä ei siis myöskään huomioida tulopohjaa laskettaessa. Tulopohjasta vähennetään myös veron ennakonpidätys ja pakolliset velallisen maksettavat työeläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Eläkkeestä ulosmitattava määrä lasketaan tällä perusteella eläkkeen nettomäärästä.

Normaalisti ulosotossa velalliselle täytyy jättää suojaosuus, joka turvaa velallisen elämän. Vuonna 2013 suojaosuus on 22,30 euroa päivässä ja siihen lisätään 8,01 euroa jokaista elätettävää henkilöä kohden. Velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt käyvät ilmi maksukiellossa, jonka ulosottoviranomainen on lähettänyt palkan tai muun tulon maksajalle. Suojaosuuden elatuksen varassa olevilla tarkoitetaan aviopuolisoiden tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävien (avopuoliso) ja muussa parisuhteessa eläviä eli samaa sukupuolta olevia yhdessä asuvia parisuhdekumppaneita, jotka eivät ole rekisteröineet parisuhdettaan.

Toimeentulotuki, kuten myös muut sosiaaliavustukset eivät ole ulosmittauskelpoisia. Kokonaan ulosoton ulkopuolelle jäävät eläke- ja sosiaalilainsäädännön mukaan määrätarkoitukseen myönnetyt avustukset ja korvaukset, kuten toimeentulotuki, elatustuki ja asumistuki.

Palkan ja eläkkeen ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä, jota kutsutaan tulopohjaksi. Tulopohja sisältää kaikki velallisen saamat palkat ja luontoisedut. Myös eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet riippumatta ovatko ne ulosmittauskelpoisia tai –kelvottomia, kuten muun muassa kansaneläke ja työttömän peruspäiväraha. Tällaisissa tilanteissa yksittäisestä ulosmittauskelpoisesta tulosta tai etuudesta saadaan ulosmitata säännönmukaista suurempi määrä.

Ulosotto toimeentulotuki tapauksissa tarkoittaa siis, että ulosmittausta ei voida tehdä. Toimeentulotuki katsotaan olevan määrätarkoitukseen myönnetty avustus tai korvaus, kuten myös elatus- ja asumistuki ovat. Muuten ulosoton määrä lasketaan määrä lasketaan palkan ja etuuksien yhteismäärästä, jota kutsutaan tulopohjaksi.

Leave A Response