Ulosottolaskuri

Ulosottolaskuri helpottaa ulosmitattavan summan laskemista. Ulosottolaskurissa tarvittavia tietoja ovat nettotulo, muut tulot sekä huollettavien määrä. Suojaosuus on 1.1.2013 alkaen 22,30 euroa / päivä ja jokaista huollettavaa kohden 8.01 euroa perus suojaosuuden lisäksi. Suojaosuus lasketaan kolmenkymmenen päivän ajalta.

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn velvoitteen täytäntöönpanoa. Tavallisesti kysymyksessä on rahasaatavien perintä. Tätä varten käydään yleensä oikeudenkäyntiä, jossa tutkitaan velkojan saatava oikeellisuus ja määrätään velallisen maksuvelvollisuudesta. Jos velallinen ei noudata tuomiota vapaaehtoisesti, se pannaan täytäntöön ulosotossa. Palkan suuruus vaikuttaa siihen, kuinka paljon ulosmitataan. Kuitenkin maksimissaan puolet palkasta pystytään ulosmittaamaan.

Jos velallisen palkka on pienempi kuin suojaosuus, siitä ei ulosmitata mitään. Jos palkka ylittää suojaosuuden, mutta on enintään kaksi kertaa suojaosuuden kokoinen, ulosmitataan suojaosuuden ylittävästä palkasta kaksi kolmasosaa. Jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, mutta enintään neljä kertaa suojaosuus, mitataan tällöin netto palkasta ulos yksi kolmasosa. Jos palkka on suurempi kuin neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrä, ulosmitataan yksi kolmasosa neljä kertaa velallisen suojaosuuden määrää vastaavasta palkanosasta ja lisäksi neljä viidesosaa sen ylittävästä palkanosassa. Kuitenkin enintään puolet palkasta ulosmitataan.

Ulosmittauksessa velalliselle lähetetään ennakkoilmoitus, joka sisältää tiedot perittävästä velasta, suojaosuudesta ja ulosmittauksen ajankohdasta. Ulosmittauksen jälkeen ulosottomies lähettää palkan tai eläkkeen maksajalle maksukiellon, jonka perusteella tämä toimittaa ulosottopidätyksen. Ulosmittaus jatkuu niin kauan kunnes velka on maksettu.

Ulosmitattava määrä lasketaan palkan ja eläkkeen ulosmittauksessa velallisen tulojen ja toimeentuloetuuksien yhteismäärästä, jota kutsutaan tulopohjaksi. Tulopohja sisältää kaikki velallisen saamat palkat ja luontoisedut. Myös eläkkeet ja muut palkan sijasta maksettavat toimeentuloetuudet riippumatta ovatko ne ulosmittauskelpoisia tai –kelvottomia, kuten muun muassa kansaneläke ja työttömän peruspäiväraha. Tällaisissa tilanteissa yksittäisestä ulosmittauskelpoisesta tulosta tai etuudesta saadaan ulosmitata säännönmukaista suurempi määrä.

Leave A Response